Discussion:
OSTAVINSKA: rok za reviziju
(prestaro za odgovor)
cyber
2007-02-18 13:32:06 UTC
Permalink
Raw Message
koliki je rok za reviziju ostavinske rasprave u sluèaju npr da se zakljuèi
ostavinska rasprava i dozna se tek kasnije da je
imovina ostavitelja pre¹uæena?

konkretno, nakon smrti majke (umrla prije 5 godina) napravljena je
ostavinska. nitko nije znao da je otac u braku sa majkom kupio jo¹ jedan
stan.
dakle, taj stan je braèna steèevina iako je otac de iure vlasnik, dakle na
njemu je stan.
otac je taj stan ostavio oporukom (umro je prije 2 mjeseca) bratu.
imam li pravo na reviziju one prve ostavinske rasrpave (ili neku nadopunu
druge) i kolike su mi ¹anse da dobijem dio tog stana-barem jednu ¹estinu.
¹estinu zato jer kad je mama umrla, taj stan se trebao dijeliti na tatu mene
i brata. tatino je pola jer je stan braèna steèevina, a pola na brata, mene
i tatu.
dakle, tu bih imao 1/6 stana.

jesam li u krivu?
dakle, 3 godine je pro¹lo od smrtimame, tek na ostavinskoj sam ovo skuŸio...
pimpinella
2007-02-18 17:38:51 UTC
Permalink
Raw Message
Post by cyber
koliki je rok za reviziju ostavinske rasprave u sluèaju npr da se
zakljuèi ostavinska rasprava i dozna se tek kasnije da je
imovina ostavitelja pre¹uæena?
konkretno, nakon smrti majke (umrla prije 5 godina) napravljena je
ostavinska. nitko nije znao da je otac u braku sa majkom kupio jo¹
jedan stan.
dakle, taj stan je braèna steèevina iako je otac de iure vlasnik,
dakle na njemu je stan.
otac je taj stan ostavio oporukom (umro je prije 2 mjeseca) bratu.
imam li pravo na reviziju one prve ostavinske rasrpave (ili neku
nadopunu druge) i kolike su mi ¹anse da dobijem dio tog stana-barem
jednu ¹estinu. ¹estinu zato jer kad je mama umrla, taj stan se trebao
dijeliti na tatu mene i brata. tatino je pola jer je stan braèna
steèevina, a pola na brata, mene i tatu.
dakle, tu bih imao 1/6 stana.
jesam li u krivu?
dakle, 3 godine je pro¹lo od smrtimame, tek na ostavinskoj sam ovo skuŸio...
Treba¹ prijaviti(voditi parnicu) naknadno pronaðenu imovinu,a ostatak ti ne
znam ..
Uzmi odvjetnika
--
Pimpinella
aa
2007-02-19 15:22:23 UTC
Permalink
Raw Message
Post by cyber
koliki je rok za reviziju ostavinske rasprave u sluèaju npr da se zakljuèi
ostavinska rasprava i dozna se tek kasnije da je
imovina ostavitelja pre¹uæena?
konkretno, nakon smrti majke (umrla prije 5 godina) napravljena je
ostavinska. nitko nije znao da je otac u braku sa majkom kupio jo¹ jedan
stan.
dakle, taj stan je braèna steèevina iako je otac de iure vlasnik, dakle na
njemu je stan.
otac je taj stan ostavio oporukom (umro je prije 2 mjeseca) bratu.
imam li pravo na reviziju one prve ostavinske rasrpave (ili neku nadopunu
druge) i kolike su mi ¹anse da dobijem dio tog stana-barem jednu ¹estinu.
¹estinu zato jer kad je mama umrla, taj stan se trebao dijeliti na tatu mene
i brata. tatino je pola jer je stan braèna steèevina, a pola na brata, mene
i tatu.
dakle, tu bih imao 1/6 stana.
Otac umro unazad 2 mjeseca
Post by cyber
jesam li u krivu?
dakle, 3 godine je pro¹lo od smrtimame, tek na ostavinskoj sam ovo skuŸio...
Idemo probati....
Majka umrla.Provedana ostavina-stan postojao-brat dobio stan darovnim
ugovorom i majèin dio x Po smrti
oca-doznajete za oporuku.
Za Va¹ sluèaj veŸe se sluèaj kada je oporuèno netko stekao/Va¹ brat/
sakrivajuæi oporuku ( po kojojo vi imate pravo na svoj zakonski nuŸni dio)

Iz Zakona o naslijeðivanju
4. Dokaziva­­nje uni¹tene, izgub­­ljene, skrivene ili zametnute oporuke

Èlanak 41.

Oporuka uni¹tena sluèajem ili rad­­njom neke druge osobe, izgub­­ljena,
skrivena, ili zametnuta, prije ili nakon oporuèite­­ljeve smrti, ali
bez ­­nje­gova zna­­nja proizvest æe uèinke va­­ljane oporuke ako
zainteresirana osoba dokaŸe da je oporuka postojala, da je uni¹tena,
izgub­­ljena, sakrivena ili zametnuta, da je bila sastav­­ljena u obliku
propisanom u zakonu i ako dokaŸe sadrŸaj onoga dijela oporuke na koji se
poziva.Zastara prava zahtijevati ostavinu

Èlanak 138.

(1) Pravo zahtijevati ostavinu kao nas­­ljednik ostavite­­lja prema po¹tenom
posjedniku koji takoðer tvrdi da na ­­nju ima pravo kao nas­­ljednik
zastarijeva za godinu dana od kada je nas­­ljednik saznao za svoje pravo i
za posjednika ostavine, a najkasnije za deset godina raèunajuæi za zakonskog
nas­­ljednika od smrti ostavite­­ljeve, a za oporuènog nas­­ljednika od
progla¹e­­nja oporuke.

(2) Prema nepo¹tenu posjedniku ovo pravo zastarijeva za dvadeset godina.

U ovom sluèaju-moŸete se dogovoriti-ukoliko je moguæe,a ako ne tuŸba pred
nadleŸnim opæinskim sudom.Va¹ brat je ovdje nepo¹teni posjednik-znaèi rok za
ruŸbu je 20 godina-od dana progla¹enja oporuke
cyber
2007-02-20 13:05:16 UTC
Permalink
Raw Message
Post by aa
Post by cyber
koliki je rok za reviziju ostavinske rasprave u sluèaju npr da se zakljuèi
ostavinska rasprava i dozna se tek kasnije da je
imovina ostavitelja pre¹uæena?
konkretno, nakon smrti majke (umrla prije 5 godina) napravljena je
ostavinska. nitko nije znao da je otac u braku sa majkom kupio jo¹ jedan
stan.
dakle, taj stan je braèna steèevina iako je otac de iure vlasnik, dakle na
njemu je stan.
otac je taj stan ostavio oporukom (umro je prije 2 mjeseca) bratu.
imam li pravo na reviziju one prve ostavinske rasrpave (ili neku nadopunu
druge) i kolike su mi ¹anse da dobijem dio tog stana-barem jednu ¹estinu.
¹estinu zato jer kad je mama umrla, taj stan se trebao dijeliti na tatu
mene
Post by cyber
i brata. tatino je pola jer je stan braèna steèevina, a pola na brata,
mene
Post by cyber
i tatu.
dakle, tu bih imao 1/6 stana.
Otac umro unazad 2 mjeseca
Post by cyber
jesam li u krivu?
dakle, 3 godine je pro¹lo od smrtimame, tek na ostavinskoj sam ovo
skuŸio...
Post by cyber
Idemo probati....
Majka umrla.Provedana ostavina-stan postojao-brat dobio stan darovnim
ugovorom i majèin dio x Po smrti
oca-doznajete za oporuku.
Za Va¹ sluèaj veŸe se sluèaj kada je oporuèno netko stekao/Va¹ brat/
sakrivajuæi oporuku ( po kojojo vi imate pravo na svoj zakonski nuŸni dio)
Iz Zakona o naslijeðivanju
4. Dokaziva­­nje uni¹tene, izgub­­ljene, skrivene ili zametnute oporuke
Èlanak 41.
Oporuka uni¹tena sluèajem ili rad­­njom neke druge osobe, izgub­­ljena,
skrivena, ili zametnuta, prije ili nakon oporuèite­­ljeve smrti, ali
bez ­­nje­gova zna­­nja proizvest æe uèinke va­­ljane oporuke ako
zainteresirana osoba dokaŸe da je oporuka postojala, da je uni¹tena,
izgub­­ljena, sakrivena ili zametnuta, da je bila sastav­­ljena u obliku
propisanom u zakonu i ako dokaŸe sadrŸaj onoga dijela oporuke na koji se
poziva.
Zastara prava zahtijevati ostavinu
Èlanak 138.
(1) Pravo zahtijevati ostavinu kao nas­­ljednik ostavite­­lja prema po¹tenom
posjedniku koji takoðer tvrdi da na ­­nju ima pravo kao nas­­ljednik
zastarijeva za godinu dana od kada je nas­­ljednik saznao za svoje pravo i
za posjednika ostavine, a najkasnije za deset godina raèunajuæi za zakonskog
nas­­ljednika od smrti ostavite­­ljeve, a za oporuènog nas­­ljednika od
progla¹e­­nja oporuke.
(2) Prema nepo¹tenu posjedniku ovo pravo zastarijeva za dvadeset godina.
U ovom sluèaju-moŸete se dogovoriti-ukoliko je moguæe,a ako ne tuŸba pred
nadleŸnim opæinskim sudom.Va¹ brat je ovdje nepo¹teni posjednik-znaèi rok za
ruŸbu je 20 godina-od dana progla¹enja oporuke
hvala na trudu i volji, no nisam bio jasan... nikakva oporuka nije sakrivana
dakle, ukratko: majka umrla i njena imovina po¹teno podijeljena, no dok je
bila Ÿiva tata je kupio
stan na svoje ime - koji je bio na njemu. dakle, na ostavinskoj (mama) se
nije spominjao taj stan jer je na ocu 100% iako
je steèen u braku sa mamom.
kad je tata umro, taj je stan ostavio bratu.
ja mislim da ga je trebalo na majèinoj ostavinskoj ukljuèiti u ostavinsku
masu iako je bio na tati cijeli.
eto...
imam li jo¹ uvijek pravo Ÿalbe 20 godina?
moŸe li brat dokazivati kako ga je on kupio na oca dok je otac bio u braku
sa majkom?

pozdrav
pimpinella
2007-02-22 20:15:51 UTC
Permalink
Raw Message
Post by cyber
Post by aa
Post by cyber
koliki je rok za reviziju ostavinske rasprave u sluèaju npr da se zakljuèi
ostavinska rasprava i dozna se tek kasnije da je
imovina ostavitelja pre¹uæena?
konkretno, nakon smrti majke (umrla prije 5 godina) napravljena je
ostavinska. nitko nije znao da je otac u braku sa majkom kupio jo¹
jedan stan.
dakle, taj stan je braèna steèevina iako je otac de iure vlasnik, dakle na
njemu je stan.
otac je taj stan ostavio oporukom (umro je prije 2 mjeseca) bratu.
imam li pravo na reviziju one prve ostavinske rasrpave (ili neku
nadopunu druge) i kolike su mi ¹anse da dobijem dio tog stana-barem
jednu ¹estinu. ¹estinu zato jer kad je mama umrla, taj stan se
trebao dijeliti na tatu mene i brata. tatino je pola jer je stan
braèna steèevina, a pola na brata, mene i tatu.
dakle, tu bih imao 1/6 stana.
Otac umro unazad 2 mjeseca
Post by cyber
jesam li u krivu?
dakle, 3 godine je pro¹lo od smrtimame, tek na ostavinskoj sam ovo skuŸio...
Idemo probati....
Majka umrla.Provedana ostavina-stan postojao-brat dobio stan darovnim
ugovorom i majèin dio x Po smrti
oca-doznajete za oporuku.
Za Va¹ sluèaj veŸe se sluèaj kada je oporuèno netko stekao/Va¹ brat/
sakrivajuæi oporuku ( po kojojo vi imate pravo na svoj zakonski
nuŸni dio) Iz Zakona o naslijeðivanju
4. Dokaziva­­nje uni¹tene, izgub­­ljene, skrivene ili zametnute
oporuke Èlanak 41.
Oporuka uni¹tena sluèajem ili rad­­njom neke druge osobe,
izgub­­ljena, skrivena, ili zametnuta, prije ili nakon
oporuèite­­ljeve smrti, ali bez ­­nje­gova zna­­nja proizvest æe uèinke
va­­ljane oporuke ako
zainteresirana osoba dokaŸe da je oporuka postojala, da je uni¹tena,
izgub­­ljena, sakrivena ili zametnuta, da je bila sastav­­ljena u
obliku propisanom u zakonu i ako dokaŸe sadrŸaj onoga dijela oporuke
na koji se poziva.
Zastara prava zahtijevati ostavinu
Èlanak 138.
(1) Pravo zahtijevati ostavinu kao nas­­ljednik ostavite­­lja prema po¹tenom
posjedniku koji takoðer tvrdi da na ­­nju ima pravo kao nas­­ljednik
zastarijeva za godinu dana od kada je nas­­ljednik saznao za svoje
pravo i za posjednika ostavine, a najkasnije za deset godina
raèunajuæi za zakonskog
nas­­ljednika od smrti ostavite­­ljeve, a za oporuènog nas­­ljednika
od progla¹e­­nja oporuke.
(2) Prema nepo¹tenu posjedniku ovo pravo zastarijeva za dvadeset
godina. U ovom sluèaju-moŸete se dogovoriti-ukoliko je moguæe,a ako ne
tuŸba
pred nadleŸnim opæinskim sudom.Va¹ brat je ovdje nepo¹teni
posjednik-znaèi rok za
ruŸbu je 20 godina-od dana progla¹enja oporuke
hvala na trudu i volji, no nisam bio jasan... nikakva oporuka nije
sakrivana dakle, ukratko: majka umrla i njena imovina po¹teno
podijeljena, no dok je bila Ÿiva tata je kupio
stan na svoje ime - koji je bio na njemu. dakle, na ostavinskoj
(mama) se nije spominjao taj stan jer je na ocu 100% iako
je steèen u braku sa mamom.
kad je tata umro, taj je stan ostavio bratu.
ja mislim da ga je trebalo na majèinoj ostavinskoj ukljuèiti u
ostavinsku masu iako je bio na tati cijeli.
eto...
nisam pravnik ili znam da je to steèena imovina,dakle dijeli se.....
Post by cyber
imam li jo¹ uvijek pravo Ÿalbe 20 godina?
vjerojatno DA
Post by cyber
moŸe li brat dokazivati kako ga je on kupio na oca dok je otac bio u
braku sa majkom?
moŸe poku¹ati,ali je teret dokaza na njemu..
--
Pimpinella
Loading...